ĐỒNG HỒ BLUETOOTH

Hỗ trợ

 

Nhận thông tin hỗ trợ

Sử dụng các bước đơn giản dưới đây để nhận thông tin hỗ trợ cho đồng hồ và điện thoại cụ thể của bạn!

BƯỚC.1

Chọn mẫu điện thoại
của bạn.

BƯỚC.2

Chọn mẫu điện thoại
của bạn.

G-SHOCK

BƯỚC.1 Chọn mẫu đồng hồ của bạn.

Tìm mẫu đồng hồ của bạn ở đâu.

Hãy nhìn vào nắp sau đồng hồ của bạn để tìm tên mẫu đồng hồ.

BƯỚC.2 Chọn mẫu điện thoại của bạn.

ĐẦU TRANG

  • BƯỚC.1

    Đã chọn đồng hồ của bạn

  • BƯỚC.2

    Đã chọn điện thoại của bạn

Đảm bảo chọn đúng các mẫu đồng hồ và điện thoại.
Việc chọn sai mẫu sẽ nhận được thông tin hỗ trợ không chính xác.